OBIEKTYW - Dedukcja czy indukcja ?

Dedukcja czy indukcja ?

Rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne to dwa rodzaje logiki. Używane są one w badaniach do rozwijania hipotezy. Celem jest dojście do wniosku na podstawie informacji, które uważa się za prawdziwe.

Rozumowanie dedukcyjne przyjmuje ogólne stwierdzenia jako podstawę do wyciągnięcia konkretnego wniosku.

DEDUKCJA – od ogółu do szczegółu

W przeciwieństwie do tego, rozumowanie indukcyjne uwzględnia zdarzenia w celu dokonania uogólnienia.

INDUKCJA – od szczegółu do ogółu

Rozumowanie dedukcyjne oznacza formę logiki, w której określone wnioski są wyciągane z wielu ogólnych stwierdzeń (przesłanek). Ustanawia związek między propozycją a wnioskiem. Gdy wszystkie proponowane stwierdzenia są prawdziwe, stosuje się zasady dedukcji, a uzyskany wynik jest prawdziwy.

Logika dedukcyjna opiera się na podstawowym prawie rozumowania, tj. jeśli X to Y. Oznacza to bezpośrednie zastosowanie dostępnych informacji lub faktów, aby wymyślić nowe informacje lub fakty. Badacz bierze przy tym pod uwagę teorię i generuje hipotezę, którą można przetestować, po czym rejestruje się obserwacje, które prowadzą do określonych danych, które są niczym innym jak potwierdzeniem słuszności.

Rozumowanie indukcyjne nawiązuje do procesu logicznego, w którym określone przypadki lub sytuacje są obserwowane lub analizowane w celu ustalenia ogólnych zasad. Uważa się, że w tym procesie wiele propozycji dostarcza mocnych dowodów na prawdziwość wniosków. Służy do rozwijania zrozumienia, na podstawie obserwacji prawidłowości, do ustalenia, jak coś działa.

Rozumowanie to opiera się na doświadczeniu i obserwacjach, które potwierdzają pozorną prawdziwość wniosku. Wyciągnięty wniosek może być fałszywy, nawet jeśli wszystkie założenia są prawdziwe. Co więcej, argument może być mocny lub słaby, ponieważ opisuje tylko prawdopodobieństwo prawdziwości wnioskowania.

ded vs ind - Dedukcja czy indukcja ?

Kluczowe różnice między rozumowaniem indukcyjnym a dedukcyjnym

Poniższe punkty wyjaśniają szczegółowo różnicę między rozumowaniem indukcyjnym a dedukcyjnym:

rozumowanie DEDUKCYJNE

 • wykorzystuje podejście odgórne – od ogółu do szczegółu
 • zdanie daje gwarancję prawdziwości przypuszczeń
 • początkowym punktem rozumowania jest przesłanka
 • podstawą rozumowania są fakty i reguły
 • rozumowanie rozpoczyna się od ogólnego stwierdzenia, tj. teorii, która jest zwrócona do hipotezy, a następnie bada się pewne dowody lub obserwacje, aby dojść do ostatecznego wniosku
 • rozumowanie dedukcyjne przechodzi od ogólnego do szczegółowego
 • dokonane uogólnienia są z konieczności prawdziwe, jeśli przesłanki są prawidłowe

rozumowanie INDUKCYJNE

 • wykorzystuje podejście oddolne – od szczegółu do ogółu
 • przesłanki uzasadniają prawdopodobną prawdziwość przypuszczenia
 • początkowym punktem rozumowania jest wniosek
 • podstawą rozumowania jest zachowanie lub wzorzec
 • rozumowanie rozpoczyna się od małej obserwacji, która określa wzorzec i rozwija teorię poprzez pracę nad powiązanymi zagadnieniami i ustalenie hipotezy
 • rozumowanie indukcyjne przechodzi od szczegółowego do ogólnego
 • wyciągane wnioski są prawdopodobne

opracowane na podstawie źródła: https://keydifferences.com/difference-between-inductive-and-deductive-reasoning.html

Dodaj komentarz