Regulamin kursów i szkoleń

organizowanych przez Szkoły Parva

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez SZKOŁY PARVA Kursy Szkolenia Elwira Talarczyk.

 2. Szczegółowe informacje o organizowanych kursach i szkoleniach dostępne są na stronie internetowej https://szkolyparva.edu.pl/ w zakładce kursy.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie lub szkoleniu stacjonarnym lub e-learningowym jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, także w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub szkolenia oraz z innych ważnych powodów.

 5. Kursy i szkolenia odbywają się w siedzibie Organizatora lub w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

 6. Uczestnicy, którzy ukończyli kurs lub szkolenie otrzymują stosowne zaświadczenie, świadectwo lub dyplom ukończenia kursu lub szkolenia.

§ 2
Definicje pojęć

Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie to:

 • Organizator

SZKOŁY PARVA Kursy Szkolenia Elwira Talarczyk

80-240 Gdańsk, ul.Heweliusza 11 lok.819
NIP 5242116298; REGON 221938100
tel. (58) 380-02-95, 512-325-818
e-mail szkolyparva@onet.pl ; www.szkolyparva.pl

KONTO: 59 1090 1098 0000 0000 0001 2203 0333 Santander Bank Polska

 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła u Organizatora kurs lub szkolenie i jest zobowiązana do uiszczenia należności za kurs lub szkolenie

 • Zgłoszenie – podanie danych uczestnika w formularzu rejestracyjnym na kurs lub szkolenie oraz przekazanie formularza (karty zgłoszenia) osobiście lub drogą mailową do Organizatora.

 • Kursant – uczestnik kursu lub szkolenia, który wypełnił formularz rejestracyjny (kartę zgłoszenia) i uregulował należność za kurs lub szkolenie

 • Potwierdzenie – wiadomość e-mail lub fax, wysłana przez organizatora do Klienta, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników kursu lub szkolenia jego lub delegowanych przez niego osób;

 • Szkolenie – szkolenia otwarte i zamknięte, w formie stacjonarnej oraz e-szkolenia, będące w ofercie Organizatora;

 • Kurs – kursy w formie stacjonarnej i e-kursy będące w ofercie Organizatora;

 • Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zapisać się każda osoba zainteresowana tematem szkolenia;

 • Szkolenie zamknięte – szkolenie organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu wskazującego zakres szkolenia dla grupy uczestników;

 • E–kurs – kurs realizowany w całości lub częściowo na platformie e-learningowej Organizatora.

 • E–szkolenie – szkolenie realizowane w całości lub częściowo na platformie e-learningowej Organizatora.

 • Rezygnacja – rezygnacja ze szkolenia na podstawie pisemnej informacji o wycofaniu uczestnika, uczestników lub samego siebie z udziału w kursie lub szkoleniu, przekazanej przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Organizatora.

§ 3
Warunki uczestnictwa
 1. Podstawą uczestnictwa w kursie lub szkoleniu, jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego (karty zgłoszenia)
  • dokonanie opłaty za kurs lub szkolenie
 1. Wykonanie tylko jednej z podanych czynności jest niewystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na kursie lub szkoleniu.

 2. Formularz rejestracyjny (kartę zgłoszenia) potwierdzający zgłoszenie uczestnictwa w kursie lub szkoleniu należy przesłać do Organizatora w jeden z podanych sposobów:

  • korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie sklepu https://szkolyparva.edu.pl/sklep/
  • korzystając z formularza pdf do pobrania umieszczonego na stronie platformy edukacyjnej https://szkolyparva.edu.pl/
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolyparva@onet.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora podany na formularzu rejestracyjnym
 1. Dokonanie zgłoszenia na kurs lub szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją terminu i wysokości opłat określonych na stronie sklepu https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

 2. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.

 3. Liczba uczestników kursu lub szkolenia jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w ofercie danego kursu lub szkolenia.

 4. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy uczestników kursu lub szkolenia, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie poinformowany przez Organizatora.

 5. Klient ma prawo dokonać zmian danych osobowych na liście Kursantów delegowanych na kurs lub szkolenie do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby uczestników podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.

 6. Organizator na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, drogą e-mailową potwierdza rozpoczęcie kursu lub szkolenia i przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne w tym loginy i hasła do e-kursów lub e-szkoleń.

§ 4
Cena kursu i szkolenia
 1. Cena kursu lub szkolenia obejmuje:

  • opłatę rezerwacyjną 50 zł
  • udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę szkoleniową
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • dostęp do e-platformy edukacyjnej w przypadku kursów lub szkoleń w całości lub częściowo realizowanych na platformie e-learningowej
  • przeprowadzenie egzaminu końcowego potwierdzającego nabytą wiedzę i umiejętności
  • wydanie zaświadczenia, świadectwa lub dyplomu ukończenia kursu lub szkolenia
 1. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

 2. Ceny kursów i szkoleń podane są w złotych polskich (PLN).

 3. W przypadku e-kursów / e-szkoleń dłuższych niż 30 dniowe – brak aktywności uczestnika na e-kursie lub e-szkoleniu powyżej 30 dni (brak logowania na e-platformie https://szkolyparva.edu.pl/ ) skutkuje automatycznym blokowaniem dostępu uczestnika do e-konta. Opłata za odblokowanie konta wynosi każdorazowo 50 zł.

§ 5
Warunki płatności
 1. Kurs lub szkolenie może być opłacone jednorazowo lub w ratach. Opcja płatności w ratach dostępna jest wyłącznie dla wybranych kursów lub szkoleń wskazanych przez Organizatora.

 2. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować do 2 dni po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia na listę Kursantów.

 3. Opłaty za uczestnictwo w kursie lub szkoleniu należy dokonać:

  • do 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub szkolenia
  • w ciągu 14 dni na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT, którą uczestnik szkolenia otrzyma w dniu szkolenia.
 1. Opłaty w ratach za wybrane kursy lub szkolenia, należy dokonać po uzyskaniu zgody Organizatora, w wysokości i w terminach wyznaczonych przez Organizatora.

 2. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta i egzekwowania zaległej kwoty. Brak opłat nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu lub szkolenia.

 3. Opłaty za kurs lub szkolenie należy dokonać przelewem na konto bankowe Organizatora:

Santander Bank Polska 59 1090 1098 0000 0000 0001 2203 0333

podając w tytule płatności:

  • imię i nazwisko uczestnika
  • nazwę kursu lub szkolenia
  • termin rozpoczęcia zajęć
 1. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

 2. Organizator przewiduje udzielenie rabatów dla grup i stałych klientów. Udzielane rabaty nie sumują się. Rabatów nie można łączyć z innymi promocjami wprowadzanymi przez Organizatora.

§ 6
Warunki rezygnacji
 1. Rezygnację z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolyparva@onet.pl

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora podany na formularzu rejestracyjnym

 2. W przypadku kursów i szkoleń prowadzonych zdalnie na e-platformie https://szkolyparva.edu.pl/ rezygnacja z przystąpienia do kursu / szkolenia będzie przyjęta wyłącznie przed aktywacją hasła i loginu do e-konta (przed zalogowaniem się na konto uczestnika). Logowanie na e-konto jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Pismo o rezygnacji powinno zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu lub szkolenia, termin rozpoczęcia zajęć, datę i podpis uczestnika.

 4. Za datę rezygnacji z kursu lub szkolenia uznaje się datę wpływu do Organizatora pisma Kursanta o rezygnacji. Dla dni wolnych od pracy, za datę wpływu pisma uznaje się następujący po dniu wolnym dzień roboczy.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie lub szkoleniu :

  • do 10 dni roboczych od terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia, klient zostanie obciążony kosztem opłaty rezerwacyjnej 50zł, pozostała kwota podlega zwrotowi.

  • do 5 dni roboczych od terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia, klient zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości kursu lub szkolenia i kosztem opłaty rezerwacyjnej, pozostała kwota podlega zwrotowi.

  • do 3 dni roboczych od terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia, klient zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości kursu lub szkolenia oraz kosztem opłaty rezerwacyjnej.

 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu lub szkolenia w trakcie jego trwania, Organizator pobiera część kwoty proporcjonalnie do zrealizowanej przez Kursanta części kursu lub szkolenia powiększoną o 10% wartości kursu lub szkolenia tytułem poniesionych kosztów stałych. Za datę rezygnacji z kursu lub szkolenia uznaje się datę wpływu do Organizatora pisma Kursanta o rezygnacji.

 7. W przypadku nieobecności Kursanta na kursie lub szkoleniu bez złożonej wcześniej pisemnej rezygnacji, klient jest zobowiązany do wpłaty 100% wartości kursu lub szkolenia wraz z opłatą rezerwacyjną.

§ 7
Odwołanie lub zmiana terminu kursu/szkolenia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia:

  • z przyczyn od niego niezależnych
  • w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub szkolenia
  • z innych ważnych powodów
 1. W przypadku odwołania kursu lub szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy kursu lub szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora o zaistniałym fakcie.

 2. W przypadku odwołania kursu lub szkolenia przez Organizatora, Klient ma prawo:

  • do zwrotu pełnej kwoty wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania kursu lub szkolenia
  • do pozostawienia wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie lub szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.
 1. W przypadku odwołania kursu lub szkolenia z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. m.in. rezerwacja hotelu, biletów kolejowych

§ 8
Materiały szkoleniowe
 1. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom w ramach kursu lub szkolenia oraz powstałe na użytek i w trakcie kursu lub szkolenia chronione są Prawem Autorskim.

 2. Wszystkie materiały uzyskane w trakcie kursu lub szkolenia uczestnik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

 3. Kopiowanie na użytek inny niż związany z realizacją kursu lub szkolenia oraz publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione prawem.

§ 9
Ochrona danych osobowych
 1. Wypełniając formularz rejestracyjny (kartę zgłoszenia) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych związanych z kursami i szkoleniami prowadzonymi przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.

 2. Dane osobowe podane przez Kursanta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Kursantem a Organizatorem oraz do przesyłania informacji o działalności Organizatora.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 4. Uzyskane dane osobowe nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.

§ 10
Odpowiedzialność uczestników
 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania z treścią Regulaminu uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Szkoły Parva. Dokonanie zgłoszenia na kurs lub szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku e-kursu lub e-szkolenia z wykorzystaniem przez kursanta komputerów publicznych tj. komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach oraz komputera prywatnego w domu użytkownika, kursant zobowiązany jest do:

  • ochrony loginu i hasła otrzymanego od Organizatora do realizacji e-kursu lub e-szkolenia
  • wylogowania z e-kursu lub e-szkolenia po każdej zakończonej sesji w celu ochrony dedykowanych materiałów szkoleniowych i własnych danych osobowych
  • nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła otrzymanego od Organizatora
 1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z realizacją kursu lub szkolenia.

§ 11
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.Klientowi w takim przypadku nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamację w formie pisemnej można zgłaszać Organizatorowi osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu lub szkolenia.

 3. Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu lub szkolenia, termin rozpoczęcia zajęć, przedmiot reklamacji, datę i podpis uczestnika

 4. Za datę reklamacji kursu lub szkolenia uznaje się datę wpływu do Organizatora pisma Kursanta dotyczącego reklamacji. Dla dni wolnych od pracy, za datę wpływu pisma uznaje się następujący po dniu wolnym dzień roboczy.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.