Regulamin sklepu

https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

§ 1
Podstawowe pojęcia

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjęto następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

 • Produkt – produkt fizyczny, produkt elektroniczny, usługi : kurs on-line, szkolenie on-line, kurs stacjonarny, szkolenie stacjonarne,

 • Sprzedawca – właściciel sklepu, firma SZKOŁY PARVA Kursy-szkolenia Elwira Talarczyk, ul.Jana Heweliusza 11 lok 819, 80-890 Gdańsk; NIP 524-211-62-98; REGON 221938100,

§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym lub umowy o przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu oraz produktów elektronicznych zakupionych w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Informacje ogólne
 1. Obsługującym zamówienie Klienta jest podmiot realizujący zamówienie na Produkt w Sklepie będący stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figurujący na fakturze jako sprzedawca zamówionych Produktów. Informacje o Obsługującym będą każdorazowo podawane na stronie Sklepu, na której Klientowi przedstawiany będzie rachunek. Klient otrzymuje potwierdzenie, o których mowa powyżej, najpóźniej w momencie dostawy Produktu dokumentowanej fakturą.

 2. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie.

 3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w kursie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolyparva@onet.pl

 8. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5
Składanie zamówień
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki zaloguj lub w trakcie składania zamówienia.

 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe oraz adres e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 6. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  • wybrać produkt fizyczny, elektroniczny lub usługę będącą przedmiotem zamówienia (np. kurs on-line, szkolenie stacjonarne itp.) poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (w przypadku szkoleń stacjonarnych istnieje konieczność wyboru terminu szkolenia),
  • przejść do widoku koszyka,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybierając metodę płatności za zamówienie i składając stosownej treści oświadczenia poprzez zaznaczenie checkboxów, w tym akceptując Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia),
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 2. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • w przypadku kursów, szkoleń i konsultacji – umowa o świadczenie usług.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy, nieprawdziwych danych lub danych Klienta budzących uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. O zaistnieniu takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta poprzez pocztę elektroniczną. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia i weryfikacji prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 4. Jeśli Klient nie potwierdzi zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 6
Formy płatności
 1. Dostępne metody dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 2. Rozliczenie transakcji zakupu produktów następuje po dokonaniu płatności w sklepie.

 3. Rozliczenie transakcji zakupu produktów fizycznych może nastąpić gotówką przy odbiorze Produktu od pracownika Poczty Polskiej S.A. lub kuriera.

§ 7
DOSTAWA
Produkty elektroniczne
 • Zamówione Produkty elektroniczne dostarczane są do Klienta on-line za pośrednictwem serwisu https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

 • Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu (login, hasło) do zakupionego produktu elektronicznego.

 • W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej https://szkolyparva.edu.pl/ – dane dostępowe (login, hasło) zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail.

 • W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.

 • W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych (login, hasło) do swojego konta na platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów w tym treści objętych prawem autorskim bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. Regulamin kursów i szkoleń dostępny jest na stronie platformy kursowej https://szkolyparva.edu.pl/

 2. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z Regulaminem, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 8
DOSTAWA
Produkty fizyczne
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

 5. Zamówione Produkty stacjonarne dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod adres podany w formularzu zamówień.

 6. Koszt dostawy produktów fizycznych naliczany jest wg cennika dostawcy i jest w całości pokrywany przez Klienta. Wysokość kosztów dostawy może ulegać zmianie o czym Klienci będą na bieżąco informowani poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firm dostarczających przesyłki.

§ 9
DOSTAWA
Kursy i szkolenia stacjonarne
 1. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego, możliwości wzięcia udziału w kursie lub szkoleniu stacjonarnym w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 2. Regulamin kursów i szkoleń dostępny jest na stronie platformy kursowej https://szkolyparva.edu.pl/

 3. Kurs / Szkolenie stacjonarne realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.

 4. W celu wzięcia udziału w kursie / szkoleniu stacjonarnym, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się kursu / szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.

 5. Nie wzięcie udziału w szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron przed wydarzeniem, nie uprawnia Kupującego do zwrotu kwoty zapłaconej Sprzedawcy za udział w szkoleniu.

 6. Jeżeli Sprzedawca organizuje kurs / szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 14 dni przed terminem kursu / szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w kursie / szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a nie wzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w powyżej.

 7. Dokonując zakupu kursu / szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika kursu / szkolenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika kursu / szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

§ 10
Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. po zakupie i pobraniu e-booka, po zalogowaniu się na e-kurs).

 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego.

 2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo zawierające dane osobowe kupującego, nazwę i cenę zakupionego produktu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres szkolyparva@onet.pl

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt (wraz z dowodem sprzedaży) Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Kupujący) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwróconego produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania produktu do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11
Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie wad, w szczególności jeżeli sprzedany produkt :

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
  • gdy usługa została wykonana wadliwie.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. W przypadku zaistnienia podstaw do reklamacji, Kupujący powinien odesłać produkt przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sprzedawcy.  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Do odsyłanego produktu należy dołączyć pisemną reklamację ze wskazaniem sposobu jej załatwienia, jeżeli jest to możliwe uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies
 1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy, założeniem konta, zapisem do newslettera lub kontaktem ze Sprzedawcą.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego / Konsumenta jest Sprzedawca.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 4. Konsument zachowuje pełnię praw przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w tym prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i sprostowania a także – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych; Konsument ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać świadczenie niektórych usług.

 6. W celu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach produktu lub usługi, za pośrednictwem której zgoda została udzielona. W przypadku braku takiej możliwości aby cofnąć zgodę, należy przesłać cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail szkolyparva@onet.pl

 7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 8. Jeżeli Kupujący podjął decyzję o założeniu konta, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

 9. Jeżeli Kupujący podjął decyzję o zapisie do newslettera, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu przesyłania newslettera.

 10. Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji.

 11. Sklep wykorzystuje pliki cookies.

 12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

§ 13
Prawa autorskie
 1. Treści dostępne w Sklepie, produkty elektroniczne takie jak e-booki lub kursy on-line, produkty fizyczne takie jak drukowane książki, kalendarze itd. korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 14
Postanowienia końcowe
 1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 4. Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.