Kursy MATURALNE

Kurs z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE
wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Symbol kursu: POLKM


moduł12 modułów tematycznych

zegar120 godzin nauki

poziomPoziom podstawowy i rozszerzony

klucz8 miesięcy dostępu

e-learningKurs online


Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.


W programie :

MATURA PISEMNA

Część I - testowa

 • MODUŁ I - CZYTANIE ze zrozumieniem
 • MODUŁ II - STRESZCZENIE logiczne
 • MODUŁ III - NAUKA o języku
Część II - wypracowanie

 • MODUŁ IV - ROZPRAWKA z tezą
 • MODUŁ V - ROZPRAWKA z hipotezą (poziom rozszerzony)
 • MODUŁ VI - INTERPRETACJA wiersza
 • MODUŁ VII - ŚRODKI STYLISTYCZNE w wierszu
 • MODUŁ VIII - RODZAJE liryki
MATURA USTNA

 • MODUŁ IX - STRUKTURA egzaminu ustnego
 • MODUŁ X - EPOKI literackie
 • MODUŁ XI - MOTYWY literackie
 • MODUŁ XII - Wypowiedź USTNA (odpowiedź na pytanie jawne z listy pytań CKE)

  Metody pracy na kursie (część pisemna) :

  • powtórka podstawowych zagadnień z teorii literatury i nauki o języku
  • nauka pisania streszczenia logicznego wg kryteriów CKE
  • nauka rozwiązywania zadań sprawdzających czytanie ze zrozumieniem
  • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
  • nauka pisania rozprawki z tezą i interpretacji wiersza (na poziomie podstawowym)
  • nauka pisania rozprawki z hipotezą i interpretacji porównawczej (na poziomie rozszerzonym)
  • powtórka podstawowych środków stylistycznych i rodzajów liryki
  • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
  • testy sprawdzające wiedzę
  • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
  • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
  • strategie zdawania egzaminu pisemnego
  • wsparcie nauczyciela on-line
  • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
  Metody pracy na kursie (część ustna) :

  • powtórka motywów i epok literackich
  • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
  • nadzór nauczyciela on-line
  • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
  • strategie zdawania egzaminu ustnego
  • wsparcie nauczyciela on-line
  • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
  Podczas kursu nauczysz się:

  • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
  • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE
  • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
  • stosować strategie egzaminacyjne
  • opisywać ilustracje, porównywać obrazy, teksty i zestawiać motywy przewodnie
  • wyrażać i uzasadniać własną opinię na wskazane na egzaminie tematy
  • reagować na pytania egzaminatora
  Cennik

  a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

  Zajrzyj do naszego sklepu i zobacz inne kursy : https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

  ZAPRASZAMY

  Kurs z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego
  wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

  Symbol kursu: MATKM

  moduł10 modułów tematycznych

  klucz100 godzin nauki

  poziomPoziom podstawowy i rozszerzony

  klucz8 miesięcy dostępu

  e-learningKurs online


  Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
  na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
  Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

  W programie :

  • MODUŁ I – LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
  • MODUŁ II – RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
  • MODUŁ III – FUNKCJE
  • MODUŁ IV – WIELOMIANY I WYRAŻENIA WYMIERNE
  • MODUŁ V – CIĄGI LICZBOWE
  • MODUŁ VI – TRYGONOMETRIA
  • MODUŁ VII – PLANIMETRIA
  • MODUŁ VIII – GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE
  • MODUŁ IX – STEREOMETRIA
  • MODUŁ X – RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKA
   Metody pracy na kursie :

   • powtórka podstawowych definicji , twierdzeń i praw z działów matematyki określonych w wymaganiach CKE
   • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
   • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
   • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
   • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
   • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
   • strategie zdawania egzaminu pisemnego
   • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
   Podczas kursu nauczysz się :

   • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
   • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
   • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
   • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
   • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
   • przeprowadzać dowody i twierdzenia
   • przedstawiać matematyczny sposób rozumowania
   • strategii rozwiązywania zadań i unikania typowych błędów egzaminacyjnych

   Cennik

   Kup kurs https://szkolyparva.edu.pl/sklep/produkt/matkm/
   a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

   Zajrzyj do naszego sklepu i zobacz inne kursy : https://szkolyparva.edu.pl/sklep/


   ZAPRASZAMY

   Kurs e-learningowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE
   wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

   Symbol kursu: ANGKM


   moduł6 modułów tematycznych

   zegar120 godzin nauki

   poziomPoziom podstawowy i rozszerzony

   klucz8 miesięcy dostępu

   e-learningKurs online


   Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
   na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
   Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.


   W programie :

   Matura PISEMNA

   • MODUŁ I - LISTENING - Rozumienie ze słuchu
   • MODUŁ II - READING - Rozumienie tekstów pisanych
   • MODUŁ III - GRAMMAR - Znajomość gramatyki
   • MODUŁ IV - WRITING - Wypowiedź pisemna
   Matura USTNA

   • MODUŁ V - SPEAKING - Wypowiedź ustna
   • MODUŁ VI - VOCABULARY - Słownictwo maturalne
   Metody pracy na kursie (część pisemna) :

   • powtórka zagadnień gramatycznych
   • nauka pisania tekstu użytkowego wg kryteriów CKE
   • nauka rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
   • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
   • nauka pisania krótkiej wypowiedzi wg wskazówek (list, ogłoszenie, zaproszenie, e-mail, post)
   • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
   • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
   • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
   • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
   • strategie zdawania egzaminu pisemnego
   • wsparcie nauczyciela on-line
   • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
   Metody pracy na kursie (część ustna) :

   • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych
   • opisywanie ilustracji
   • ćwiczenie rozmów i dialogów sterowanych
   • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
   • nadzór nauczyciela on-line
   • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
   • strategie zdawania egzaminu ustnego
   • wsparcie nauczyciela on-line
   • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
   Podczas kursu nauczysz się:

   • rozwiązywać zadania ze słuchu,
   • rozwiązywać zadania typu: prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, na dobieranie
   • wypowiadać się w określonej formie pisemnej z zachowaniem limitu słów wg kryteriów CKE
   • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
   • stosować strategie egzaminacyjne
   • opisywać ilustracje, porównywać obrazy i zestawiać motywy przewodnie
   • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy
   • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa
   • reagować na pytania egzaminatora

   Cennik

   Kup kurs https://szkolyparva.edu.pl/sklep/produkt/angkm/
   a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

   Zajrzyj do naszego sklepu i zobacz inne kursy : https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

   ZAPRASZAMY

   Kurs z geografii na poziomie rozszerzonym
   przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE
   wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

   Symbol kursu: GEOKM


   moduł10 modułów tematycznych

   zegar100 godzin nauki

   poziomPoziom rozszerzony

   klucz8 miesięcy dostępu

   e-learningKurs online


   Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
   na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
   Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

   W programie:

   • MODUŁ I – MAPA
   • MODUŁ II – ASTRONOMIA
   • MODUŁ III – KLIMATOLOGIA
   • MODUŁ IV – HYDROLOGIA
   • MODUŁ V – GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
   • MODUŁ VI – OCHRONA ŚRODOWISKA I BIOGEOGRAFIA
   • MODUŁ VII – DEMOGRAFIA I GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
   • MODUŁ VIII – ROLNICTWO I PRZEMYSŁ
   • MODUŁ IX – USŁUGI I GEOGRAFIA POLITYCZNA
   • MODUŁ X – GEOGRAFIA POLSKI

   Metody pracy na kursie :

   • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
   • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie rozszerzonym
   • ćwiczenia wspomagające naukę,
   • materiały dodatkowe (mapy, wykresy, slajdy)
   • materiały multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
   • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
   • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
   • wsparcie nauczyciela on-line
   • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
   Podczas kursu nauczysz się :
   • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
   • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
   • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
   • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
   • jasno i poprawnie formułować wnioski z obrazów i wyniku obliczeń
   • przedstawiać geograficzny sposób rozumowania
   • strategii rozwiązywania zadań i unikania typowych błędów egzaminacyjnych

   Cennik

   Zajrzyj do naszego sklepu : https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

   Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.


   ZAPRASZAMY